[Obrázek loga společnosti]

Domů Nahoru

reklamační řád

 

 

       

Nahoru

 

 

 

poptávky a objednávky  e-mailem

 

 

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem, a v návaznosti na ustanovení článku VII.  obchodních podmínek společnosti ZETT Plus s.r.o., za kterých bude dodáváno zboží z internetového obchodu I-DUM.CZ. Tento reklamační řád upravuje podmínky, rozsah a způsob uplatnění reklamace zboží, které bylo u společnosti ZETT Plus s.r.o.  (dále jen Prodejcem), jako prodejcem výrobků a zboží třetích subjektů, zakoupeno Zákazníkem prostřednictvím internetových webových stránek internetového obchodu.
 2. Definice některých pojmů
  1. Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o "Prodejci", rozumí se jím obchodní společnost ZETT Plus s.r.o., se sídlem: Jungmannova 672,  Roudnice nad Labem, PSČ 413  01, IČ 00556955, která je plátcem DPH - DIČ CZ00556955,  registrovaným u Finančního úřadu v Roudnici nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 106.
  2. "Zákazníkem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Prodejce prodává na základě její objednávky zboží ze své internetové nabídky.
  3. "Provozovnou prodejce" se rozumí sídlo společnosti ZETT Plus s.r.o.
  4. "Přijetím reklamace zboží" se rozumí úkon Prodejce, kterým vezme na vědomí Zákazníkovo uplatnění  odpovědnosti za vady (reklamaci).
  5. Za "vyřízení reklamace" je nutno považovat vlastní posouzení vady, její odstranění, výměnu zboží, případně odmítnutí reklamace k tomu příslušným subjektem.

II. Záruční podmínky

 1. Ke každému zboží, které je na základě uskutečněné objednávky doručováno Zákazníkovi, je přikládán dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není ke zboží přiložen (závisí na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje Zákazník (popř. jiná osoba) svým podpisem na předloženém dodacím listu.
 2. Délka záruční doby je uvedena na dodacím nebo záručním listu, nebo je vyznačena přímo na obalu výrobku. V případě výměny je záruční doba uvedena na dodacím listě nebo přímo na obalu výrobku. Zákazník dostane nový záruční, případně dodací, list. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního, event. dodacího listu.
 3. Nárok na uplatnění práv Zákazníkem v záruční době nelze uplatnit v následujících případech:
  • reklamace byla uplatněna po vypršení záruční lhůty zboží
  • na zboží opatřeném ochrannými pečetěmi a nálepkami došlo k jejich porušení
  • na zboží opatřeném vlastním označením firmy došlo k jeho poškození či odstranění
  • zboží bylo instalováno neodborně, či neodbornou obsluhou
  • se zbožím bylo zacházeno neodborně, či neodbornou obsluhou
  • zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v přiložené dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno vodou, ohněm, bleskem, elektřinou, případně zásahem vyšší moci
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v přiložené dokumentaci
  • zboží je nadměrně znečištěno.

 

III. Reklamační podmínky

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zákazníkem zakoupeno u společnosti ZETT Plus s.r.o.
 2. Za jediné místo k přijímání reklamací je nutno považovat sídlo  Prodejce, a to sídlo společnosti ZETT Plus s.r.o., na adrese: Jungmannova 670, 413 01 Roudnice nad Labem, ledaže by zboží bylo Zákazníkem reklamováno již přímo při jeho doručení nebo se smluvní strany nedohodly jinak.
 3. Zboží určené k reklamaci je Prodejcem přijímáno k reklamačnímu řízení pouze při dodržení následujících náležitostí:
  • zboží je zabaleno v původním obalu
  • zboží je zbaveno všech nepůvodních nálepek, označení, apod.
  • zboží je opatřeno případnou kompletní technickou dokumentací a veškerým příslušenstvím (manuály, doplňky, apod.)
  • k reklamaci zboží je ze strany Zákazníka předložen písemný doklad o prodeji reklamovaného zboží
  • k reklamaci zboží je ze strany Zákazníka předložen písemný popis vad, který je v záhlaví opatřen kontaktní adresou a telefonem Zákazníka, a dále soupis množství a druhů reklamovaného zboží
  • zboží, u něhož je v dodacím listu uvedeno, že výrobní číslo je opatřeno čárovým kódem, nebude do reklamačního řízení přijato v případě, že tento čárový kód je poškozený nebo zcela chybějící.
 4. Průběh reklamačního řízení

a.      Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu sídla Prodejce, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Zboží musí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příslušenství.

b.      Po řádném přijetí reklamovaného zboží prodejce reklamaci posoudí, a to tak, že reklamaci uzná a provede výměnu reklamovaného zboží, nebo reklamované zboží předá Výrobci ke konečnému posouzení oprávněnosti reklamace zboží Zákazníkem.

c.      Po takovémto vyhodnocení oprávněnosti reklamace zboží ze strany Prodejce bude Prodejcem zákazníkovi písemně,  oznámen výsledek takto provedeného posouzení reklamace (přijetí reklamace, zamítnutí reklamace, stanovení termínu opravy apod.).

d.      Prodejce po vyřízení reklamace vyzve Zákazníka k odběru zboží nebo jej zašle na své náklady a riziko zákazníka zpět, popř. u oprávněných reklamací provede výměnu zboží v co nejkratším možném termínu, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

 

IV. Náklady reklamačního řízení

 1. Dopravu zboží určeného k reklamaci hradí Zákazník na své vlastní náklady, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
 2. V případě oprávněné reklamace zboží Zákazníkem hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace Prodejce.
 3. V případě neoprávněné reklamace zboží Zákazníkem hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace Zákazník, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti ZETT Plus s.r.o., za kterých bude dodáváno zboží z internetového obchodu IDUM.CZ.
 2. Tento Reklamační řád je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese http://www.idum.cz. V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Reklamačního řádu a jeho verze zveřejněné na veřejně přístupném informačním systému (internet), má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (internet), která je jedinou autentickou verzí Reklamačního řádu.
 3. Prodejce je  zveřejňuje na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny tohoto Reklamačního řádu tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 10-ti dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tento Reklamační řád ve stávajícím znění. Současně  Prodejce informuje zákazníka, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem, zejména dopisem, emailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu. Objedná-li Zákazník služby Prodejce po účinnosti takovéto změny, platí, že Zákazník se změnou vyslovil souhlas.
 4. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.srpna 2003.
 

 

Domů ] Nahoru ]

Tyto stránky jsou umístěny na serverech provozovaných společností           

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu   zettplus@iqnet.cz.
Naposledy změněno: 07. 08. 2005