[Obrázek loga společnosti]

Domů Nahoru

dodací lhůty

 

 

       

Nahoru

 

 

 

poptávky a objednávky  e-mailem

 

 

 

 

Zákazník se zavazuje seznámit  s konkrétními podmínkami dodávky zboží, zejména s ceníkem zboží, možnostmi způsobu úhrady ceny zboží, s podmínkami dopravy zboží do místa určení a reklamačním řádem Prodejce.

Prodejce ceník uveřejněný na internetových webových stránkách průběžně aktualizuje a zákazníkovi se zavazuje dodat pouze to zboží, které je aktuálně nabízeno v ceníku v okamžiku odeslání potvrzení objednávky a za ceny uvedené v ceníku rovněž v okamžiku odeslání potvrzení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo nedodat zboží odsouhlasené v rámci potvrzení objednávky v případě, že místem doručení je místo nedosažitelné nebo dosažitelné toliko s vynaložením mimořádného úsilí nebo jinak nevhodné. V případě pochybností o tom, zda místo určení je místem uvedeným v předcházející větě tohoto ustanovení, je rozhodující názor prodejce. 

 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizová y v co nejkratším termínu, obvykle do 1-21 dnů,v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3-8 týdnů.

 Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

 Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele,nebo předání pověřeným pracovníkem dodavatele (při použití vlastní dopravy dodavatele)v  místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.

 Je-li sjednán osobní odběr odběratelem anebo jedná-li se o předmět plnění,vyžadující instalaci u odběratele,je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli,že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění či jeho instalace u odběratele nemá poté vliv na splnění termínu plnění.

 Není-li sjednáno jinak,je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele. Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění,je tímto místem sídlo odběratele anebo místo plnění,uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky.

Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění,než je výdejní místo dodavatele,nese odběratel. Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění,dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce a potvrzení objednávky zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu,přepravní službu anebo vlastní dopravu dodavatele). Je-li předmět plnění přepravován podle přeprav ích pokynů odběratele,přechází na odběratele riziko ztráty,poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.

 Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba),nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou,popř. zjevná poškození přepravních obalů či produktů.

 Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem,nebo výdejkou,popř. zjevné poškození obalů či produktů,je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu,nebo výdejce dodavatele,popř. dodacím listu spediční služby.

 Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození,je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele,nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.

 Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění,jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě,nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele,a to ejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dní. Rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného v dodacím listě, nebo výdejce,je důvodem pro odmítnutí reklamace.

 

 

 

Domů ] Nahoru ]

Tyto stránky jsou umístěny na serverech provozovaných společností           

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu   zettplus@iqnet.cz.
Naposledy změněno: 07. 08. 2005