[Obrázek loga společnosti]

Domů Nahoru Obch.podm. pro I- prodej

základní obchodní podmínky

 

 

       

Nahoru
Obch.podm. pro I- prodej

 

 

 

poptávky a objednávky  e-mailem

 

 

ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI   ZETT PLUS s.r.o.   


I. Úvodní prohlášení

Tyto Obchodní podmínky upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi společností ZETT Plus s.r.o. (dále jen prodejcem) a jeho zákazníky při prodeji zboží, tedy obsahem těchto obchodních podmínek jsou vázáni, práva a povinnosti z nich vyplývají jak pro samotného prodejce, tak i pro jeho zákazníky.

II. Definice

1. „Obchodními podmínkami” se rozumí tyto „Obchodní podmínky“.

Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o „prodejci”, rozumí se jím obchodní společnost ZETT Plus s.r.o., se sídlem: Roudnice nad Labem,  Jungmannova 670,  IČ 00556955, která je plátcem DPH - DIČ CZ00556955, registrovaným u Finančního úřadu v Roudnici nad Labem.

“Zákazníkem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které prodejce prodává na základě její objednávky zboží.

Nabídkou zboží se rozumí aktuální ceník prezentovaný prodejcem na internetových stránkách, listinné nabídky, případně nabídky učiněné opravněným zástupcem společnosti.

“Místem doručení” je místo určené zákazníkem, do kterého má prodejce doručit objednané zboží.

„Objednávkou“ zboží se rozumí doručení  listinné objednávky  nebo případně e-mailové, není -li dohodnuto jinak.

„Potvrzení objednávky“ zboží se rozumí podepsání a případně včetně orazítkování doručené  listinné objednávky  nebo  e-mailové, není -li dohodnuto jinak, oprávněnou osobou Prodejce a její  doručení   kopie objednávky  zákazníkovi .

“Příjemcem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je podle objednávky zákazníka zboží určeno. Příjemcem může být zákazník nebo jím v objednávce určená osoba. V případě bezhotovostního styku prodejce a zákazníka nevstupuje příjemce, který je odlišný od zákazníka, do právního vztahu vůči prodejci a v tomto smluvním vztahu vůči prodejci setrvává po celou dobu jeho trvání pouze zákazník.

“Zbožím” se rozumí v těchto obchodních podmínkách věc, kterou nabízí prodejce k dodání  a kterou si objedná zákazník, a k níž na základě realizace potvrzené objednávky prodejcem přejde v důsledku jejího fyzického převzetí a zaplacení vlastnické právo na zákazníka, případně u hotovostní úhrady ceny zboží na příjemce, a to v případě, kdy příjemce není totožný s osobou zákazníka.

Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o tom, že úkon je třeba učinit písemnou formou, míní se tím podání učiněné na listině či obdobném hmotném materiálu, faxové podání nebo podání učiněné elektronickou poštou (e-mail).

III. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré obchodní případy realizované prodejcem.. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody prodejce a zákazníka.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy prodejce zákazníkovi potvrdí převzetí jeho objednávky. Tímto okamžikem dochází mezi prodejcem a zákazníkem k uzavření vlastní kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce a jejíž další obsah, zejména cena sjednaná mezi prodejcem a zákazníkem jako cena smluvní, je dán dalšími údaji v této potvrzené objednávce a ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Zákazník je ve výlučném smluvním vztahu pouze s prodejcem a v žádném případě s jakoukoliv třetí osobou, která působí pro prodejce subdodavatelsky.

IV. Základní dodací podmínky

IV.1. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje seznámit se na adrese  s konkrétními podmínkami dodávky zboží, zejména s ceníkem zboží, možnostmi způsobu úhrady ceny zboží, s podmínkami dopravy zboží do místa určení a reklamačním řádem Prodejce.

Prodejce ceník uveřejněný na internetových webových stránkách průběžně aktualizuje a zákazníkovi se zavazuje dodat pouze to zboží, které je aktuálně nabízeno v ceníku v okamžiku odeslání potvrzení objednávky a za ceny uvedené v ceníku rovněž v okamžiku odeslání potvrzení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo nedodat zboží odsouhlasené v rámci potvrzení objednávky v případě, že místem doručení je místo nedosažitelné nebo dosažitelné toliko s vynaložením mimořádného úsilí nebo jinak nevhodné. V případě pochybností o tom, zda místo určení je místem uvedeným v předcházející větě tohoto ustanovení, je rozhodující názor prodejce.

Zákazník se zavazuje:

- v případě, že chce realizovat nákup zboží z nabídky prodejce, objednat tento nákup stanoveným způsobem na internetových webových stránkách Prodejce, prostřednictvím prodejní aplikace Prodejce. V internetovém formuláři objednávky  nebo e-mailové objednávce je nutné uvést své jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a eventuálně faxový kontakt.

- v internetové objednávce uvést přesnou adresu místa doručení včetně čísla evidenčního a popisného určené nemovitosti, podlaží a čísla dveří, popřípadě jinak specifikovat místo doručení, jde-li o dům s více podlažími nebo s více byty nebo nebytovými prostory; pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidenční, není-li zákazníkem písemně určeno jinak, dále požadovaný čas dodání zboží. Zákazníkem požadovaný čas dodání zboží však může být určen toliko v rámci stanovené tzv. doručovací době  www.idum.cz tj. od  9:00 do 14:00 a musí být vymezen min. v časovém intervalu 90 min., který navíc musí být stanoven tak, aby počátek tohoto intervalu nebyl stanoven dříve, než 48 hodin od okamžiku obdržení potvrzení objednávky.

- sdělit prodejci správné a úplné případné další údaje, pokud jsou pro prodejce v souvislosti s realizací nákupu zboží nezbytné a pokud je tento po zákazníkovi vyžaduje.

- potvrdit převzetí zboží na oficiálním k tomu určeném přepravním listu, případně dodacím listu prodejce.

- uhradit cenu dodaného zboží v hotovosti při převzetí zboží, pokud není s prodejcem písemně ujednán jiný způsob úhrady zboží.

- Zákazník je odpovědný za to, že v určeném místě doručení bude přítomna osoba, která bude oprávněna zboží dle potvrzené objednávky převzít. V případě, že k převzetí zboží je oprávněna pouze osoba, která dosáhla určitého věku nebo má splňovat jinou způsobilost, je zákazník povinen zajistit přítomnost takovéto osoby. Zejména se jedná o přítomnost osoby starší osmnácti let při dodávce alkoholických nápojů (lihovin, destilátů, vína, piva, popřípadě jiných nápojů, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu) a při dodávce tabákových výrobků. Prodejce není oprávněn předat alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky osobě, o níž lze mít důvodně za to, že tuto podmínku nesplňuje.

- Okamžikem převzetí zboží a jeho zaplacením přechází vlastnické právo ke zboží a nebezpečí za škodu u bezhotovostního vztahu na zákazníka, při úhradě ceny zboží v hotovosti na osobu příjemce, pokud je odlišná od osoby zákazníka.

IV.2 Práva a povinnosti prodejce

Prodejce je povinen zajišťovat své služby řádně, včas a s náležitou odbornou péčí. Prodejce je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka.

Prodejce se zavazuje:

- v případě, že potvrdí objednávku zákazníka, doručit zboží uvedené v takovéto objednávce na v ní uvedené místo doručení,

- v případě nemožnosti dodat zboží na určené místo doručení o tom informovat zákazníka a dohodnout s ním další postup,

- v maximálně možné míře chránit veškeré údaje, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Prodejce není oprávněn zpřístupnit jakékoliv údaje o individuálních zákaznících třetím osobám nebo je sám užívat k jiným účelům, než je poskytování služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami. Prodejce má však právo užívat statistické informace získané z jeho činnosti (např. průměrný věk zákazníků, procentuální zastoupení profesní nebo vzdělanostní a další obdobné statistické a demografické údaje) pro propagaci vlastní činnosti i pro další účely souvisící s poskytovanými službami. Zákazník podáním objednávky dává prodejci souhlas k užití jeho osobních údajů výše uvedeným způsobem.

IV.3 Doručování zboží nebo jiných věcí

Právní vztah mezi zákazníkem a prodejcem, není-li mezi nimi podepsána písemná smlouva, vzniká okamžikem, kdy prodejce potvrdí převzetí objednávky zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost prodejce zajistit dodávku zboží do místa doručení a povinnost zákazníka zaplatit cenu za zboží a případně za podmínek uvedených v ceníku cenu za doručení zboží, dále pak zajistit převzetí doručovaného zboží dle předchozího ujednání s prodejcem.

Povinnost prodejce je splněna předáním zboží příjemci. Nebyl-li příjemce označený zákazníkem osobně zastižen v místě doručení, má prodejce právo odmítnout předání zboží jiné osobě. Pokud však prodejce dospěje na základě všech souvisejících okolností k závěru, že i jiná osoba nacházející se v místě doručení je oprávněna za příjemce zboží převzít, má právo, nikoliv však povinnost, proti písemnému potvrzení této jiné osoby o její způsobilosti převzít zboží za příjemce, toto zboží jí vydat. To neplatí, pokud si zákazník v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno výlučně příjemci; v takovémto případě je nutno zboží vydat pouze příjemci a nikomu jinému. Prodejce je oprávněn v případě bezhotovostní úhrady zboží požadovat od osoby příjemce prokázání její totožnosti.

Předpokládá-li u bezhotovostního vztahu zákazník, že příjemce nemusí být v době doručení zboží nebo jiné věci přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zboží nebo jiné věci osobě mimo kancelář nebo byt příjemce (např. sousední firmě, sousedovi apod.).

V případě, že příjemce odmítne zboží v místě doručení převzít nebo v případě, že zákazník do okamžiku předání zboží příjemci svou objednávku stornuje, má prodejce právo uplatnit vůči zákazníkovi náhradu do té doby vynaložených nákladů, zejména nákladů souvisejících s doposud realizovanou dopravou související s doručením zboží do místa doručení. Pokud je zboží z jiných důvodů nedoručitelné, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží nebo jinou věc v Místě doručení předat (dále jen “nedoručitelné zboží” nebo “nedoručitelná jiná věc”), mají smluvní strany zato, že Prodejce tímto okamžikem od kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zákazníka odstoupil, čímž mu však nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů. Prodejce je povinen, pokud je to možné, zákazníka o této skutečnosti informovat a umožnit mu na náklady zákazníka upřesnit instrukce k místu doručení zboží zasláním nové objednávky. V takovémto případě vzniká nová kupní smlouva okamžikem doručení nové objednávky s upřesněným místem doručení.

V. Doba pro doručení objednaného zboží

Prodejce se zavazuje doručit zboží uvedené v potvrzené objednávce do místa doručení v potvrzených lhůtách nejdéle však do 21 dnů ode potrvzení objednávky. V případě pochybností nebo rozporů platí, že závazné jsou ty lhůty, které prodejce zveřejnil ke dni objednávky přepravy zboží na svých internetových webových stránkách.

Prodejce si vyhrazuje právo tyto lhůty nedodržet v případě, že se tak stane z důvodu vyšší moci. Za takovéto důvody se považují i závažnější události v silničním provozu, které znemožňují průjezd komunikací do místa doručení obvyklým způsobem.

V případě, že je překročena dohodnutá přepravní lhůta pro dodání zboží o více než 120 minut, může zákazník písemně odstoupit od objednávky zboží.

VI. Ceník

Zákazník je povinen seznámit se s ceníkem prodejce, který je přístupný na internetových webových stránkách prodejce. Zákazník je povinen prodejci zaplatit cenu zboží a dále ve stanovených případech cenu za doručení zboží ve smyslu obchodních podmínek dle ceníku prodejce, pokud platný a účinný ceník nestanoví jinak nebo mezi stranami je sjednáno jinak a písemně potvrzeno.

Cena zboží může být hrazena hotovostně nebo se souhlasem prodejce  bezhotovostním převodem na základě faktury - daňového dokladu Prodejce - splatné do 10 dnů od doručení. 

V případě prodlení s úhradou ceny je prodejce oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 100 dní, je oprávněn prodejce uplatnit vůči zákazníkovi zvýšenou smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nad rámec uplatněných smluvních pokut má prodejce nárok vůči zákazníkovi uplatnit i nárok na náhradu v této souvislosti způsobené škody.

Zákazník je povinen prodejci uhradit cenu opakovaného doručení zboží nebo jiné věci, pokud se tomu tak stane z důvodů na straně zákazníka, zejména pak proto, že příjemce zboží nebo jiné věci nebude ve stanovenou dobu na Místě doručení zastižen nebo na místě doručení nebude žádná osoba způsobilá převzít zboží nebo jinou věc.

V případě prodlení s uhrazením ceny není Prodejce povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, popřípadě je oprávněn poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí musí být oznámeno Zákazníkovi písemnou formou.

VII. Odpovědnost Prodejce za vady zboží a za vady plnění na jiné věci

Prodejce odpovídá za vady dodaného zboží, které se vyskytly na zboží při jeho dodání a nebo v záruční lhůtě, kterou je lhůta garantovaná výrobcem zboží a uvedená na obale zboží.

Prodejce odpovídá za vady zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, dalších právních předpisů a těchto Obchodních podmínek.

Prodejce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou; odpovědnost za ušlý zisk a následné škody je vyloučena.

Prodejce v žádném případě neodpovídá za funkčnost připojení, za jakékoliv poruchy a vady na něm vzniklé ani za jakékoliv jiné události obdobného charakteru.

Reklamaci odpovědnosti za vady zboží je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyř kalendářních dnů ode dne doručení zboží Příjemci, ledaže vada nebo škoda není zjevná. Práva z odpovědnosti za vady zboží podléhajícímu rychlé zkáze, musí být uplatněna nejdéle do pěti hodin po převzetí.

Nejde-li o případ uvedený v předchozí větě, musí být odpovědnost za vady nebo škody uplatněna ve lhůtách podle ustanovení § 599 občanského zákoníku. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná a musí být doručena Prodejci ve lhůtě podle předchozího odstavce. Při reklamaci se Zákazník prokáže daňovým dokladem vystaveným Prodejcem. Postup při reklamaci řeší reklamační řád Prodejce, který je zveřejněn na internetových webových stránkách prodejce.

Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, nároky z odpovědnosti za vady nebo škody zanikají.

VIII. Odpovědnost Zákazníka za škody

Zákazník odpovídá Prodejci za všechny újmy, které Prodejci nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností založených právními předpisy nebo těmito Obchodními podmínkami.

IX. Autentické znění obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Prodejce, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Prodejce oprávněna jednat.

Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze tehdy, nestanoví-li písemná smlouva uzavřená mezi prodejcem a zákazníkem nic jiného. Na vztahy vyplývající z „distanční smlouvy“ uzavřené mezi prodejcem a zákazníkem, se vztahují, pokud v těchto obchodních podmínkách není uvedeno jinak, příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by vznikly mezi nimi z právních vtahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem dle zák. č. 216/1994 Sb. v platném znění JUDr.  Naděždou Paškovou, advokátem v Roudnici nad Labem, Riegrova 1100.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby náklady rozhodčího řízení byly určeny dle sazebníku nákladů přijatého rozhodcem JUDr. Wieslawem Firlou pro rozhodování v rozhodčím řízení, který tvoří nedílnou přílohu této rozhodčí doložky.

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (Internet)   V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Obchodních podmínek a jejich verzí zveřejněnou na veřejně přístupném informačním systému (Internet) má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (Internet), která je jedinou autentickou verzí Obchodních podmínek.

Prodejce je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (Internet) změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň deset dnů. V době mezi zveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění. Současně je Prodejce povinen Zákazníka, má-li s ním smluvní vztah, o změně vhodným způsobem informovat, zejména dopisem, e-mailem nebo informací uvedenou na daňovém dokladu. Objedná-li Zákazník služby Prodejce po účinnosti takovéto změny, platí, že Zákazník se změnou vyslovil souhlas.

 

 

Domů ] Nahoru ] Obch.podm. pro I- prodej ]

Tyto stránky jsou umístěny na serverech provozovaných společností           

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu   zettplus@iqnet.cz.
Naposledy změněno: 26. 04. 2010